Regulamin Sklepu

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.informatyk.wroc.pl;
 4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.informatyk.wroc.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklep.informatyk.wroc.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 6. Umowa wykonania usługi – umowa zlecenie wykonania Usługi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklep.informatyk.wroc.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.informatyk.wroc.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy sklep.informatyk.wroc.pl, działający pod adresem www.sklep.informatyk.wroc.pl, prowadzony jest przez CN Service Paweł Fuławka, ul. M. Orłowicza 16/1, 50-539 Wrocław, NIP: 8992530738 REGON: 021206886
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie z dostępem do internetu.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sklep.informatyk.wroc.pl, zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.informatyk.wroc.pl, oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

www.sklep.informatyk.wroc.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez sklep.informatyk.wroc.pl, za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię www.sklep.informatyk.wroc.pl,.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody www.sklep.informatyk.wroc.pl.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi produktami oraz usługami w ramach Sklepu internetowego, Sklep internetowy www.sklep.informatyk.wroc.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych produktów i usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sklep.informatyk.wroc.pl,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży, Umowy wykonania Usługi

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Umowy wykonania Usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.informatyk.wroc.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Produktów lub Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktów lub Usług. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Produktów lub Usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Produktach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.sklep.informatyk.wroc.pl Umowy sprzedaży lub Umowy wykonania usługi, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Umowę sprzedaży lub Umowę wykonania usługi traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży lub Umowy wykonania usługi zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

 1. Dostawa Produktów i Usług jest ograniczona do Unii Europejskiej i odbywa się zdalnie lub pod adresem wskazanym przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub poprzez późniejszy kontakt ze Sklepem internetowym.
 2. Dostawa zamówionych Produktów i Usług realizowana jest za pośrednictwem Internetu tj. systemu zdalnej pomocy, poczty e-mail, komunikatorów itp.

  Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie.
  Koszty dostawy oraz czas realizacji jest widoczny w karcie danego Produktu jak i Usługi.
 1. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.informatyk.wroc.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży lub Umowy wykonania usługi następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz Faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Produktów i Usług podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkich innych składników.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 • płatnością on-line, e-przelewem
 • kartą debetową oraz kredytową
 • przelewem tradycyjnym

Za rozliczenia  transakcji  kartą  kredytową  i  e-przelewem  przeprowadzane  są  za pośrednictwem systemu płatności Dotpay.pl

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z aktualną literą prawa nie ma możliwości zwrotu świadczonych usług oraz zwrotu dostarczanych treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

W przypadku niezwłocznego poinformowania Sklepu internetowego, www.sklep.informatyk.wroc.pl będzie rozważał odstąpienie od umowy indywidualnie.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. www.sklep.informatyk.wroc.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: reklamacje@informatyk.wroc.pl. www.sklep.informatyk.wroc.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. www.sklep.informatyk.wroc.pl nie jest producentem Produktów. www.sklep.informatyk.wroc.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanych Produktów. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. www.sklep.informatyk.wroc.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić www.sklep.informatyk.wroc.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mail: reklamacje@informatyk.wroc.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. www.sklep.informatyk.wroc.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy www.sklep.informatyk.wroc.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy www.sklep.informatyk.wroc.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę www.sklep.informatyk.wroc.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Komisja Europejska udostępnia pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów (tzw. platforma ODR). Nie chcemy i nie mamy obowiązku uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.